Kallelse till årsmöte 2023 (30 mars)

Lägger upp här eftersom vissa tydligen inte fått mailet:


Stockbowl BS vill härmed kalla till årsmöte för 2023. Årsmötet kommer att hållas i Alphaspels lokaler på Instrumentvägen 22 i Örnsberg den 30:e mars med start kl 18.

Följande frågor kommer att behandlas:

● Mötets behörighet

● Val av mötesordförande

● Val av mötessekreterare

● Val av två personer att justera protokollet

● Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

● Ekonomisk berättelse för förra året

● Revisorernas berättelse för förra året

● Beslut om Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

● Inkomna motioner

● Årets verksamhetsplan

● Årets budget och fastställande av nästa års medlemsavgift

● Val av årets styrelse

● Val av årets revisor

● Val av årets valberedare

● Mötets avslutande

● Övriga frågor

När SWEBBA är tillbaka online så kommer jag öppna en tråd för motioner. Det är för att underlätta diskussionen och för att folk ska ha chansen att sätta sig in i frågan innan mötet för att mötet ska förlöpa smidigare. Observera dock att enligt stadgarna så måste ” Motioner som skall behandlas på Ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet.”

Observera att ni måste ha betalt medlemsavgiften för 2023 för att ha rösträtt på årsmötet.

Comments

  • Liten bump för årsmötet ikväll kl. 18

  • Jag kommer så snart jag kan, men 18:00 jobbar jag fortfarande.

Sign In or Register to comment.