Förslag till stadgar för ombildningen
 • Här kommer ett förslag till nya stadgar, kommentarer mottas gärna
  /Styrelsen


  §1 Föreningens namn
  StockBowl

  §2 Föreningens säte
  Stockholm

  §3 Föreningsform
  Föreningen är en ideell förening.

  §4 Syfte
  Föreningens syfte är att tillhandahålla medlemmarna en givande fritid, genom brädspelet Blood Bowl och kringaktiviteter.

  §5 Oberoende
  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

  §6 Verksamhetsår och räkenskapsår
  Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till 31 december.

  §7 Stadgetolkning m.m.
  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

  §8a Medlemmar
  Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår beslutas på årsmötet. Medlem har i mån av plats rätt att närvara på styrelsemöten, och har yttranderätt på punkten övriga frågor. Till styrelsemötet speciellt inbjuden medlem har även yttranderätt på den punkt för vilken inbjudan gäller.

  §8b Uteslutning
  En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

  Styrelsen eller årsmöte kan upphäva avstängning respektive uteslutning.

  §8c Utträde
  Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej.

  §9 Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  §10 Styrelsen
  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen äger rätt att instifta förhållningsregler för att underlätta föreningens verksamhet och trivsel.
  Styrelsen fattar beslut om vem som utses till huvudansvarig verksamhetsfunktionär ”head commish”, vid första styrelsemöte efter årsmöte. Head commish skapar en uppdragsbeskrivning för övriga verksamhetsfunktionärer "commish". Övriga verksamhetsfunktionärer utses av huvudansvarig verksamhetsfunktionär och måste skriva på ansvarsförsäkran enligt nedan. (Ska skrivas in...)

  Medlem missnöjd med en specifik förhållningsregel lämnar överklagan och motivering till denna i första hand till styrelsen, i andra hand till årsmöte.
  Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen bör alltid bestå av ett ojämnt antal personer. Samtliga positioner i styrelsen har en mandatperiod på ett (1) år.
  För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst 50% av styrelsen är närvarande vid ett möte.

  Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

  Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

  §11 Revisorer
  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

  §12 Valberedning
  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

  §13 Ordinarie årsmöte
  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre (3) veckor i förväg.

  Motioner som skall behandlas på Ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet.

  Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
  ● Mötets öppnande
  ● Mötets behörighet
  ● Val av mötesordförande
  ● Val av mötessekreterare
  ● Val av två personer att justera protokollet
  ● Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  ● Ekonomisk berättelse för förra året
  ● Revisorernas berättelse för förra året
  ● Beslut om Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  ● Inkomna motioner
  ● Årets verksamhetsplan
  ● Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  ● Val av årets styrelse
  ● Val av årets revisor
  ● Val av årets valberedare
  ● Mötets avslutande
  ● Övriga frågor

  §14 Extra årsmöte
  Om styrelsen så önskar, alternativt revisor, eller minst hälften, eller minst fem av föreningens medlemmar kräver det, så ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

  §15 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

  §16 Rösträtt
  Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte.

  På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

  §17 Röstetal
  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
  Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden.

  §18 Stadgeändring
  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
  För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
  Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§18) och upplösning (§19) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

  §19 Upplösning
  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
  Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
 • Ser på det hela bra ut. Borde spelarmötet nämnas?
 • Det borde nog kunna sägas finnas under §10, där head commish fixar uppdragsbeskrivning för commish.
 • Det beror på hur man ser det. Om vi vill att allt skall fortsätta fungera som förr har du rätt. Men om vi vill att spelarmötet skall ha en formell plats i beslutskedjan behövs något annat.
 • Ja, och då är ju det här rätt tillfälle att lägga in det
 • Vad sägs om:

  "Minst två gånger per år hålls ett större "Spelarmöte", där medlemmarna kan delge sina åsikter. Vissa beslut kan också lämnas över till detta organ."

  Varsågoda att skapa dåliga ordvitsar om organ.
 • Jag skulle vilja att man preciserade så det begränsas till beslut om turneringarnas/ligornas former och spelregler och årsmötet och styrelsen behåller mandat över den rena föreningsverksamheten. Mest för att det har funkat bra att hålla isär dem på det fåtal möten jag närvarat på. Konturer är bra.
 • Så hur skulle de skrivas?
 • Spelarmötet är ett forum för diskussioner och beslut kring spelregler och former för spel inom föreningen olika tävlingar och turneringar.

  Nånting ditåt

  Försöker förbättra senare när jag har lite mer tid
 • Minst två gånger per år hålls ett större "Spelarmöte", där medlemmarna kan delge sina åsikter. Vissa beslut kan också lämnas över till detta organ. För spelarmötet begränsas beslut och diskussioner till sådana som rör rena spel- och regeltekniska frågor samt frågor kring ligornas utformning och schema. Spelarmötet planeras och leds av commish oberoende av styrelsen.

  Låter det OK?
 • Det låter bra @grumplekins men jag skulle vilja se denna förändring:

  I slutet på varje ordinarie säsong hålls ett spelarmöte, där medlemmarna kan delge sina åsikter. Vissa beslut kan också lämnas över till detta organ. För spelarmötet begränsas beslut och diskussioner till sådana som rör rena spel- och regeltekniska frågor samt frågor kring ligornas utformning och schema. Spelarmötet planeras och leds av commish oberoende av styrelsen.
 • Vet inte hur viktigt det är med ord, men "slutet på varje ordinarie säsong" är väl inget som kanske ska stå i stadgarna för föreningen? Vi har ju historiskt haft 3 om året inte 2 tex och som det blir nu så blir det två möten inte 3.
 • Kan vi inte skriva att det är commish som kallar bara? Det är ju rimligt att ha det när en säsong finns att utvärdera men ibland kan det ju behöva ske vid andra tillfällen.
 • Kan vi inte skriva att det är commish som kallar bara? Det är ju rimligt att ha det när en säsong finns att utvärdera men ibland kan det ju behöva ske vid andra tillfällen.  Jo exakt, om ordval är viktigt dvs :D
 • Finms det något specifikt syfte med att ge spelarmötet formell beslutsrätt?
 • Bara om det har ett värde att stadgarna har något att göra med hur föreningen verkligen fungerar.
 • Som jag uppfattat det är spelarmötet även i praktiken endast rådgivande i dagsläget, men jag är inte så uppdaterad nuförtiden :)
 • vad tror ni om att man sätter in en paragraf i stil med.

  §X Medinflytande.
  I anslutning till föreningens verksamhet ska föreningen verka för att medlemmarna får inflytande i form av spelarmöte. Syftet med dessa möten är att hjälpa föreningens funktionärer att organisera verksamheten under året.
 • Jag vet inte - om Commish inte tillsätta genom omröstning är det nog en god idé rent demokratimässigt att låta votering på spelarmötet ha beslutskraft.

  En grej jag funderar på är om inte varje spelarmötesbeslut ska komma upp automatiskt för ratificering vid nästa - bara så vi aldrig glömmer att utvärdera ett beslut efter att ha spelat med det en säsong.
 • Det ligger något i det. Allra minst borde vi ha en genomgång av föregående mötes protokoll.
 • Jag är för att spelarmötet ska kunna besluta i vissa frågor rörande verksamheten, men att dess form inte ska behöva detaljstyras i stadgarna.
 • NIWnW said:

  Jag är för att spelarmötet ska kunna besluta i vissa frågor rörande verksamheten, men att dess form inte ska behöva detaljstyras i stadgarna.  Jag tror du får vara tydligare här, det går att tolka på väldigt många sätt. Är det något specifikt du inte vill ha med?

  "Detaljstyras" blir ett värdeord här och risken är att du och jag och alla andra har varsin tolkning av vad det innebär.
 • Jag anser att stadgarna ska vara inte ska styra verksamheten i detalj.

  Det som står i stadgarna är jämförbart med föreningens lag och ska följas.

  Det vi pratar om angående spelarmöte är vad vi i grundförslaget definierat som kringaktiviteter.

  Styrelsen kan enligt §7 besluta om stadgetolkningar, men det bör helst vänta till kommande årsmöte.
  - Det är här det kan bli knepigt om vi i §4 bara löst beskrivit vad syftet är, men senare i en ytterligare paragraf i detalj beskriver hur en viss del av verksamheten ska gå till. Utan att ha definierat hur resten går till exempelvis ligaformatet, säsonger osv.

  Som det fungerat i föreningen under de år vi varit verksamma så har vi upplåtit till verksamhetsfunktionärerna att arrangera verksamheten. Vi måste förutsätta att de som är drivna och vill vara funktionärer också sköter det bra. När Någon är utsedd till huvudansvarig verksamhetsfunktionär är det den någon som bestämmer hur verksamheten ska gå till.

  Ska spelarmötet vara ett beslutande organ måste även §9 ändras.

  §10 Styrelsen nämner hur verksamhetsfunktionärer utses och att vi ska skapa en ansvarsförsäkran för de som väljs in.


  - Jag anser därför att denna nya paragraf skulle kunna kilas in under paragraf 8 (§8d) eller 9 (befintlig §9 blir §9a och den nya blir §9b) enligt mitt förslag:

  §X Medinflytande.
  I anslutning till föreningens verksamhet ska föreningen verka för att medlemmarna får inflytande i form av spelarmöte. Syftet med dessa möten är att hjälpa föreningens funktionärer att organisera verksamheten under året.


  Dock anser jag inte att spelarmötet ska vara ett beslutande organ.
  - Lyft frågor som kräver brådskat beslut gällande föreningsform eller föreningens finanser till styrelsen eller årsmötet.


  imp said:


  §4 Syfte
  Föreningens syfte är att tillhandahålla medlemmarna en givande fritid, genom brädspelet Blood Bowl och kringaktiviteter.

  §7 Stadgetolkning m.m.
  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

  §9 Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  §10 Styrelsen
  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen äger rätt att instifta förhållningsregler för att underlätta föreningens verksamhet och trivsel.
  Styrelsen fattar beslut om vem som utses till huvudansvarig verksamhetsfunktionär ”head commish”, vid första styrelsemöte efter årsmöte. Head commish skapar en uppdragsbeskrivning för övriga verksamhetsfunktionärer "commish". Övriga verksamhetsfunktionärer utses av huvudansvarig verksamhetsfunktionär och måste skriva på ansvarsförsäkran enligt nedan. (Ska skrivas in...)

  Medlem missnöjd med en specifik förhållningsregel lämnar överklagan och motivering till denna i första hand till styrelsen, i andra hand till årsmöte.
  ... • Ditt förslag verkar genomtänkt och balanserat och välformulerat, så det ställer ju till det lite om du vill ha mothugg...